Zakoni

(od značaja za članove SVOS-a)


 

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju - 2014. godine
 
Obrazloženje o potrebi donošenja ovog zakona, kao i drugi detalji o Nacrtu ovog zakona, može se videti na ovoj stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:
http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/javne-rasprave/1382-javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-visokom-obrazovanju


Zakon o visokom obrazovanju - prečišćen tekst do 2013. godine
(Službeni glasnik Republike Srbije, 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013)
 


Zakon o visokom obrazovanju - osnovni tekst zakona
(Službeni glasnik Republike Srbije, 76/2005)
 


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
(Službeni glasnik Republike Srbije, 89/2013)
 


Zakon o naučno-istraživačkoj delatnosti
(Službeni glasnik Republike Srbije, 110/2005)


Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti
(Službeni glasnik Republike Srbije, 52/2011)
 
Od značaja za naše članove zaposlene u univerzitetskim i fakultetskim bibliotekama.


Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru
(Službeni glasnik Republike Srbije, 108/2013)
 
Zakon o tzv. "solidarnom porezu", o čemu smo pisali na sajtu SVOS-a.


Zakon o platama u državnim organima i javnim službama
(Službeni glasnik Republike Srbije, 34/2001)
 
Na osnovu ovog zakona donose se uredbe o koeficijentima za obračun plata zaposlenih i u visokom obrazovanju.


Zakon o platama državnih službenika i nameštenika
(Službeni glasnik Republike Srbije, 62/2006)
 
Dat radi reference.


Zakon o izmenama i dopunama zakona o platama državnih službenika i nameštenika
(Službeni glasnik Republike Srbije, 99/2010)
 
Donosi nove koeficijente. Dat radi reference.


Zakon o radu - osnovni tekst, iz 2005. godine
(Službeni glasnik Republike Srbije, 24/2005, 61/2005)


Zakon o dopuni zakona o radu
(Službeni glasnik Republike Srbije, 54/2009)


Zakon o izmenama i dopunama zakona o radu
(Službeni glasnik Republike Srbije, 32/2013)
 
Donosi odredbe za zaštitu trudnica od otkaza i podršku dojenju.


Zakon o radu - izmene i dopune iz 2014. godine
(Službeni glasnik Republike Srbije, 75/2014)
 
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu, usvojen 18. jula 2014.


Zakon o radu - prečišćen tekst
(Službeni glasnik Republike Srbije, 24/2014, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014)
 
Uključuje najnovije izmene i dopune, usvojene 18. jula 2014.


Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
(Službeni glasnik Republike Srbije, 36/2010)


Zakon o štrajku
(Službeni list SRJ, 29/96)


Zakon o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje
(Službeni glasnik Republike Srbije, 101/2005)
 
Od značaja je član 79, kojim su izmenjeni članovi 19 i 20 Zakona o štrajku.


Ovom skupu zakona svakako nažalost nedostaje kvalitetan Zakon o finansiranju visokog obrazovanja.
 
Dok se napokon ne donese Zakon o finansiranju visokog obrazovanja evo, za utehu, linka na Internet-stranu Narodne skupštine Republike Srbije sa koje se mogu preuzeti zakoni doneti od kraja 2001. godine do danas.